Senvang Holdings

Tiến độ thi công Phố thương mại Sen Vàng - Tháng 7/2022

Tiến độ thi công Phố thương mại Sen Vàng - Tháng 8/2022

Tiến độ thi công Phố thương mại Sen Vàng - Tháng 9/2022

Tiến độ thi công Phố thương mại Sen Vàng - Tháng 10/2022

Tiến độ thi công Phố thương mại Sen Vàng - Tháng 11/2022

Tiến độ thi công Phố thương mại Sen Vàng - Tháng 12/2022

Tiến độ thi công Phố thương mại Sen Vàng - Tháng 1/2023

Tiến độ thi công Phố thương mại Sen Vàng - Tháng 2/2023

Tiến độ thi công Phố thương mại Sen Vàng - Tháng 3/2023

Tiến độ thi công Phố thương mại Sen Vàng - Tháng 4/2023

Tiến độ thi công Phố thương mại Sen Vàng - Tháng 5/2023

Tiến độ thi công Phố thương mại Sen Vàng - Tháng 6/2023

Tiến độ thi công Phố thương mại Sen Vàng - Tháng 7/2023

Phố thương mại Sen Vàng - Tháng 8/2023

Phố thương mại Sen Vàng - Tháng 9/2023